Điều quan trọng không phải là những gì đã xảy ra với bạn, mà chính cách nhìn của bạn sẽ quyết định bạn hạnh phúc hay không.

July 25, 2008

Expo 2008 6
Expo 2008 1
Expo 2008 2
Expo 2008 3
Expo 2008 4
Expo 2008 5

No comments yet